Kushtet e Shërbimit

APLIKACIONI I LICENCuar MARRËVESHJA E LICENCËS SË PËRDORIMIT FUNDOR

Aplikacionet e disponueshme përmes App Store janë të licencuara dhe nuk shiten për ju. Licenca juaj për çdo aplikacion i nënshtrohet pranimit tuaj paraprak ose të kësaj Marrëveshjeje të Licencës së Përdoruesit të Fundit të Aplikacionit të Licencuar ("Standard EULA"), ose një marrëveshjeje të personalizuar të licencës së përdoruesit fundor midis jush dhe Ofruesit të Aplikacionit ("EULA e personalizuar"), nëse njëra është me kusht. Licenca juaj për çdo aplikacion Apple sipas kësaj EULA standarde ose EULA të personalizuar jepet nga Apple dhe licenca juaj për çdo aplikacion të palëve të treta sipas kësaj EULA standarde ose EULA të personalizuar jepet nga Ofruesi i Aplikimit i atij Aplikacioni të Palës së Tretë. Çdo aplikacion që i nënshtrohet këtij standardi EULA referohet këtu si "Aplikimi i Licencuar". Ofruesi i aplikacionit ose Apple sipas zbatimit ("Licencuesi") rezervon të gjitha të drejtat në dhe për Aplikacionin e Licencuar që nuk ju është dhënë shprehimisht sipas kësaj EULA standarde.

a. Fusha e licencës: Licencuesi ju jep një licencë të patransferueshme për të përdorur Aplikacionin e Licencuar për çdo produkt të markës Apple që zotëroni ose kontrolloni dhe siç lejohet nga Rregullat e Përdorimit. Kushtet e këtij standardi EULA do të rregullojnë çdo përmbajtje, materiale ose shërbime të aksesueshme nga ose të blera brenda Aplikacionit të Licencuar, si dhe përmirësimet e ofruara nga Licencuesi që zëvendësojnë ose plotësojnë aplikacionin origjinal të licencuar, përveç rastit kur një përmirësim i tillë shoqërohet me një EULA të personalizuar. Përveç siç parashikohet në Rregullat e Përdorimit, nuk mund ta shpërndani ose ta bëni të disponueshëm aplikacionin e licencuar përmes një rrjeti ku mund të përdoret nga shumë pajisje në të njëjtën kohë. Ju nuk mund të transferoni, rishpërndani ose nënlicenconi aplikacionin e licencuar dhe, nëse ia shisni pajisjen tuaj Apple një pale të tretë, duhet ta hiqni aplikacionin e licencuar nga pajisja Apple përpara se ta bëni këtë. Ju nuk mund të kopjoni (përveç siç lejohet nga kjo licencë dhe Rregullat e Përdorimit), të rindërtoni, të çmontoni, të përpiqeni të nxirrni kodin burimor të, modifikoni ose krijoni vepra të prejardhura të Aplikacionit të Licencuar, ndonjë përditësim ose ndonjë pjesë të tij ( përveç dhe vetëm në masën që çdo kufizim i mësipërm është i ndaluar nga ligji në fuqi ose në masën që mund të lejohet nga kushtet e licencimit që rregullojnë përdorimin e çdo komponenti me burim të hapur të përfshirë me Aplikacionin e Licencuar).

b. Pëlqimi për përdorimin e të dhënave: Ju pranoni që Licencuesi mund të mbledhë dhe përdorë të dhëna teknike dhe informacione të lidhura me të – duke përfshirë por pa u kufizuar në informacionin teknik në lidhje me pajisjen tuaj, sistemin dhe softuerin e aplikacionit dhe pajisjet periferike – që mblidhen periodikisht për të lehtësuar ofrimin e përditësimeve të softuerit , mbështetjen e produktit dhe shërbime të tjera për ju (nëse ka) në lidhje me Aplikacionin e Licencuar. Licencuesi mund ta përdorë këtë informacion, për sa kohë që është në një formë që nuk ju identifikon personalisht, për të përmirësuar produktet e tij ose për t'ju ofruar shërbime ose teknologji.

c. Përfundimi. Kjo EULA standarde është në fuqi derisa të përfundojë nga ju ose Licencuesi. Të drejtat tuaja sipas këtij standardi EULA do të përfundojnë automatikisht nëse nuk respektoni ndonjë nga kushtet e tij.

d. Shërbimet e Jashtme. Aplikacioni i Licencuar mund të mundësojë akses në shërbimet dhe faqet e internetit të Licencuesit dhe/ose të palëve të treta (kolektivisht dhe individualisht, "Shërbime të jashtme"). Ju pranoni të përdorni Shërbimet e Jashtme me rrezikun tuaj të vetëm. Licencuesi nuk është përgjegjës për ekzaminimin ose vlerësimin e përmbajtjes ose saktësisë së ndonjë shërbimi të jashtëm të palës së tretë dhe nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë shërbim të tillë të jashtëm të palës së tretë. Të dhënat e shfaqura nga çdo aplikacion ose shërbim i jashtëm i licencuar, duke përfshirë por pa u kufizuar në informacionin financiar, mjekësor dhe vendndodhjen, janë vetëm për qëllime të përgjithshme informative dhe nuk garantohen nga Licencuesi ose agjentët e tij. Ju nuk do t'i përdorni Shërbimet e Jashtme në asnjë mënyrë që nuk është në përputhje me kushtet e këtij standardi EULA ose që cenon të drejtat e pronësisë intelektuale të Licencuesit ose të ndonjë pale të tretë. Ju pranoni të mos përdorni Shërbimet e Jashtme për të ngacmuar, abuzuar, përndjekur, kërcënuar ose shpifur ndonjë person ose ent, dhe se Licencuesi nuk është përgjegjës për ndonjë përdorim të tillë. Shërbimet e jashtme mund të mos jenë të disponueshme në të gjitha gjuhët ose në vendin tuaj të origjinës dhe mund të mos jenë të përshtatshme ose të disponueshme për t'u përdorur në ndonjë vend të caktuar. Në masën që ju zgjidhni të përdorni shërbime të tilla të jashtme, ju jeni vetëm përgjegjës për pajtueshmërinë me çdo ligj në fuqi. Licencuesi rezervon të drejtën të ndryshojë, pezullojë, heqë, çaktivizojë ose vendosë kufizime ose kufizime aksesi për çdo shërbim të jashtëm në çdo kohë pa njoftim ose detyrim ndaj jush.

e. ASNJË GARANCI: JU SHPREHIM DHE PRANONI QË PËRDORIMI I APLIKACIONIT TË LICENCËS ËSHTË NË RREZIKUN TUAJ VETËM. NE SHTESIN MAKSIME TE LEJUAR NGA LIGJI NE FUNKSION, APLIKACIONI I LICENCUAR DHE CDO SHERBIM I KRYER APO I OFRUAR NGA APLIKACIONI I LICENCËS OFROHET “SIÇ ËSHTË” DHE “SIÇ ËSHTË E DISPONUESHME,” ME TË GJITHA TË GJITHA ME KËTU HEQET TË GJITHA GARANCITË DHE KUSHTET LIDHUR ME APLIKACIONIN E LICENCUAR DHE NDONJË SHËRBIM, TË SHPREHUR, TË nënkuptuar, OSE STATUTOR, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUAR NË, GARANCITË DHE/OSE KUSHTET E KUFIZUARA KUSHTET, KUSHTET, KUSHTET, KUSHTET, KUSHTET, KONTROLLET NESE PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË, TË SAKTËSISË , TË KËZIMIT TË QESHTË DHE TË MOS SHKELIMIT TË TË DREJTAVE TË TË TRETËVE. ASNJË INFORMACION OSE KËSHILLË ME GOJË OSE ME SHKRIM TË DHËNË NGA LICENCESI OSE PËRFAQËSUESI I AUTORIZUAR I TIJ DO TË KRIJË GARANCI. NËSE APLIKACIONI OSE SHËRBIMET E LICENCËS TË DËSHTOJNË TË DEMËTUAR, JU MIRON TË GJITHË KOSTEN E TË GJITHË SHËRBIMEVE, RIPARIMIT APO KORRIGJIMET E NEVOJSHME. DISA JURISDIKSIONE NUK LEJOJNË PËRJASHTIM TË GARANCIVE OSE KUFIZIMET E NËNKUPTUARA MBI TË DREJTAT E ZBATUESHME STATUTORIKE TË NJË KONSUMATOR, Ndaj PËRJASHTIMI DHE KUFIZIMET E LIRË MUND TË MOS TË ZBATOHEN PËR JU.

f. Kufizimi i përgjegjësisë. NË MASËN NUK TË NDALUAR ME LIGJ, LICENSORËSI NË ASNJË RAST NUK DUHET PËRGJEGJËS PËR LËNDIM PERSONAL OSE NDONJË DËM TË RËNDËSISHËM, TË VEÇANTË, TË INDIREKT APO PAJISËROR ÇFARË, PËRFSHIRË, PËRFSHIRJE, PËRFSHIRJE, TË TË DHËNAVE, NDËRPRERJES SË BIZNESIT, OSE ÇDO DËME OSE HUMBJE TJERA TREGTARE, QË RRJEN NGA OSE LIDHEN ME PËRDORIMIN OSE PAMUNDËSINË PËR PËRDORIM TË APLIKACIONIT TË LICENCËS, SIDO TË SHKAKTUAR, PAVARSISË NGA TEORIA E PËRGJEGJËSISË (KONTRAKTURËS DHE TË PËRGJEGJËSISË) KESHILLUAR E TE MUNDËSIA E DËMEVE TË TIJ. DISA JURISDIKSIONE NUK LEJOJNË KUFIZIMIN E PËRGJEGJËSISË PËR LËNDIM PERSONAL, OSE PËR DËME TË RËNDËSISHME APO PASOJË, Ndaj KY KUFIZIM MUND TË MOS TË ZBATOHET PËR JU. Në asnjë rast përgjegjësia totale e Licencuesit ndaj jush për të gjitha dëmet (përveç siç mund të kërkohet nga ligji në fuqi në rastet që përfshijnë lëndime personale) do të kalojë shumën prej pesëdhjetë dollarësh (50.00 dollarë). Kufizimet e mësipërme do të zbatohen edhe nëse mjeti juridik i lartpërmendur dështon në qëllimin e tij thelbësor.

g. Ju nuk mund të përdorni ose ndryshe eksportoni ose rieksportoni Aplikacionin e Licencuar, përveçse siç autorizohet nga ligji i Shteteve të Bashkuara dhe ligjet e juridiksionit në të cilin është marrë Aplikacioni i Licencuar. Në veçanti, por pa kufizime, Aplikacioni i Licencuar nuk mund të eksportohet ose rieksportohet (a) në asnjë vend të embargos së SHBA-së ose (b) ndaj kujtdo në listën e shtetasve të caktuar të posaçëm të Departamentit të Thesarit të SHBA ose Personave të Refuzuar të Departamentit të Tregtisë së SHBA-së Lista ose Lista e entiteteve. Duke përdorur Aplikacionin e Licencuar, ju përfaqësoni dhe garantoni se nuk ndodheni në ndonjë vend të tillë ose në ndonjë listë të tillë. Ju gjithashtu pranoni që nuk do t'i përdorni këto produkte për asnjë qëllim të ndaluar nga ligji i Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë, pa kufizim, zhvillimin, projektimin, prodhimin ose prodhimin e armëve bërthamore, raketore ose kimike ose biologjike.

h. Aplikacioni i Licencuar dhe dokumentacioni përkatës janë “Artikuj komercialë”, pasi ky term është përcaktuar në 48 C.F.R. §2.101, i përbërë nga “Commercial Computer Software” dhe “Commercial Computer Software Documentation”, si terma të tillë përdoren në 48 C.F.R. §12.212 ose 48 C.F.R. §227.7202, sipas zbatimit. Në përputhje me 48 C.F.R. §12.212 ose 48 C.F.R. §227.7202-1 deri në 227.7202-4, sipas zbatimit, Softueri Kompjuterik Komercial dhe Dokumentacioni Komercial i Softuerit Kompjuterik po licencohen për përdoruesit fundorë të Qeverisë së SHBA (a) vetëm si artikuj komercial dhe (b) vetëm me ato të drejta që u jepen të gjithëve të tjerëve përdoruesit përfundimtarë në përputhje me termat dhe kushtet këtu. Të drejtat e pabotuara të rezervuara sipas ligjeve të të drejtave të autorit të Shteteve të Bashkuara.

i. Me përjashtim të masës së parashikuar shprehimisht në paragrafin e mëposhtëm, kjo Marrëveshje dhe marrëdhënia midis jush dhe Apple do të rregullohet nga ligjet e Shtetit të Kalifornisë, duke përjashtuar dispozitat e tij të konfliktit të ligjit. Ju dhe Apple bini dakord t'i nënshtroheni juridiksionit personal dhe ekskluziv të gjykatave të vendosura brenda qarkut të Santa Clara, Kaliforni, për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje ose pretendim që rrjedh nga kjo Marrëveshje. Nëse (a) nuk jeni shtetas i SHBA-së; (b) ju nuk banoni në SHBA; (c) nuk po i qasen Shërbimit nga SHBA; dhe (d) ju jeni shtetas i një prej vendeve të identifikuara më poshtë, ju pranoni që çdo mosmarrëveshje ose pretendim që lind nga kjo Marrëveshje do të rregullohet nga ligji i zbatueshëm i përcaktuar më poshtë, pa marrë parasysh ndonjë dispozitë të konfliktit të ligjit, dhe ju në këtë mënyrë i nënshtrohen në mënyrë të pakthyeshme juridiksionit joekskluziv të gjykatave të vendosura në shtetin, krahinën ose vendin e identifikuar më poshtë, ligji i të cilit rregullon:

Nëse jeni shtetas i ndonjë vendi të Bashkimit Evropian ose Zvicrës, Norvegjisë ose Islandës, ligji dhe forumi qeverisës do të jenë ligjet dhe gjykatat e vendbanimit tuaj të zakonshëm.

Përjashtuar në mënyrë specifike nga zbatimi në këtë Marrëveshje është ligji i njohur si Konventa e Kombeve të Bashkuara për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave.

 

Termat dhe Kushtet
Termat dhe Kushtet

Futni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin për të hyrë në llogarinë tuaj